POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o dane osobowe użytkowników serwisu / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile oraz szanując ich prawo do prywatności, spółka Press Glass Holding S.A. (dalej: „Administrator„ lub/oraz „Press Glass”) z siedzibą przy ul. Golfowej 19 w Konopiskach, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 502 000 zł (słownie: pięćset dwa tysiące złotych 00/100), opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd – zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym – jest Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

§ 1 Standardy Polityki Prywatności

1. Press Glass przywiązuje wagę do tego, aby użytkownicy korzystający z serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile – zwanej w dalszej części „aplikacją mobilną” mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego Press Glass podejmuje działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.

2. Przyjęta Polityka prywatności znajduje pełne odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa, bowiem uwzględnia regulacje wynikające między innymi:

 • z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO,
 • z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000),
 • z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650),
 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.),
 • z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz.U.2018.0.917),

wypełniając tym samym zasadę legalności – działań podejmowanych w ramach i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa w momencie ich stosowania.

3. Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie informować wszystkich użytkowników serwisu / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, jak Press Glass przetwarza dane osobowe za pośrednictwem ww. serwisu oraz aplikacji mobilnej (w jakim zakresie oraz celu, a także jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych), kiedy może przekazać je osobom trzecim, jakie stosuje środki zabezpieczenia przed dostaniem się wspomnianych danych w niepowołane ręce i co może zrobić użytkownik, który nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany stosowanymi metodami ochrony.

§ 2 Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.pressglass.com, w wersjach językowych (tj. angielskiej międzynarodowej, niemieckiej, francuskiej, chorwackiej, włoskiej, polskiej, szwedzkiej, angielskiej brytyjskiej oraz angielskiej amerykańskiej), a także wyżej wymienionych wersji językowych w aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, dostępnej w sklepie internetowym Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.pressglass&hl=pl) oraz sklepie internetowym App Store (https://itunes.apple.com/pl/app/press-glass-mobile/id773201326?mt=8&ls=1).

2. Press Glass zamieszcza na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, zawierających między innymi realizacje projektów z udziałem spółki. O ile Press Glass zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych serwisów internetowych kierują się identycznymi zasadami, Press Glass nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki dotyczącej plików Cookies. Dlatego Spółka zaleca użytkownikom, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w niniejszym serwisie.

3. Co do zasady Press Glass nie udostępnia miejsca na swoim serwisie internetowym / aplikacji mobilnej innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, Press Glass, podobnie jak w przypadku wskazanym w ust. 2, nie będzie mógł zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką Cookies prezentowanymi w tych serwisach i ich aplikacjach mobilnych.

§ 3 Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą użytkownika / użytkowniczkę (dalej zwanymi użytkownikiem) serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Użyte przez Press Glass słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkownika (np. ich przechowywanie) w zakresie ww. serwisu internetowego / aplikacji mobilnej.

§ 4 Zasada dobrowolności

1. Korzystanie z serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile jest dobrowolne. To użytkownik samodzielnie decyduje czy chce skorzystać z serwisu Press Glass / aplikacji mobilnej oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie przez użytkownika jego danych osobowych Press Glass za pomocą formularzy i innych metod technicznych opracowanych w zakresie ww. serwisu internetowego / aplikacji mobilnej jest dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. rejestracji w procesie organizowanej przez Press Glass rekrutacji – niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym użytkownik jest każdorazowo przez Press Glass uprzednio informowany.

2. Każdy, kto podał Press Glass swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, wstrzymanie czasowego lub stałego ich przetwarzania, lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu w imieniu użytkownika Press Glass ma przesłać jego dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Press Glass. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu na działania podjęte przez Administratora serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Zasada rozliczalności stosowana przez Press Glass jest ściśle związana z przepisami rozporządzenia RODO – art. 5 ust 2, zgodnie z którą administrator danych posiada obowiązek wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, m.in. zgodności podejmowanych działań z prawem, rzetelności, przejrzystość, ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, minimalizacji przetwarzania, prawidłowości, ograniczenia przechowywania danych osobowych, a także integralności i spójności poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanym przez administratora danym osobowym.

§ 5 Cel i czas przetwarzania danych osobowych

1. Jako Administrator, Press Glass może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres (adres korespondencyjny (zamieszkania), kod pocztowy, miasto, województwo, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje o parametrach połączenia (stron internetowych, z których użytkownik wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego).

2. Informacje wymienione w § 5 ust 1 służą do podejmowania czynności w ramach administrowania serwisem, aplikacji mobilnej, analizie statystyk odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu / aplikacji mobilnej, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu / aplikacji mobilnej, analizy zgłoszeń nadużyć. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, a także w celu profilowania użytkowników – dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. preferencji, zainteresowań, lokalizacji).

3. W przypadku przeprowadzanego naboru pracowników Press Glass Holding S.A. ma prawo przetwarzać w trakcie procesu rekrutacyjnego poniżej wskazany rodzaj danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a i b rozporządzenia RODO:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica i numer domu / mieszkania / adres korespondencyjny, kod pocztowy, miasto, województwo, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • informacje o posiadanym wykształceniu,
 • informacje o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • wizerunek użytkownika – kandydata – za jego zgodą.

Opcjonalnie: (w zależności od wymagań na dane stanowisko pracy) mogą być również przetwarzane dane:

 • dodatkowe uprawnienia / kwalifikacje (np. znajomość języków obcych, obsługa maszyn/urządzeń, prawo jazdy etc.) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO.

4. Dane osobowe użytkowników serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile przetwarzane będą w celach:

 • publikacji treści zamieszczonych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego / aplikacji mobilnej Press Glass Mobilepodstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ww. serwisu internetowego / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, na przykład w celu przedłożenia informacji handlowej, promocyjnej prezentowanej użytkownikowi w postaci reklam i innych działań marketingowych za pośrednictwem www.pressglass.com / aplikacji mobilnej (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt, a i b rozporządzenia RODO,
 • przesłania użytkownikowi odpowiedniej dokumentacji technicznej w zakresie prezentowanych przez Press Glass produktów i usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem w celu umożliwienia mu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez i na rzecz spółki Press Glass w zakresie naboru na wolne stanowisko pracownicze, m.in. za pośrednictwem www.pressglass.compodstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,

5. Press Glass przetwarza również dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj.:

 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ww. serwisie / aplikacji mobilnej (przetwarzane dane osobowe: adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c i d rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia badań i analiz serwisu internetowego / aplikacji mobilnej Press Glass, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających – podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • analizy otrzymanych zgłoszeń nadużyć i nawiązania kontaktu z użytkownikiem w celu identyfikacji i usunięcia naruszeń – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO
 • obsługi próśb użytkowników przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia analiz statystycznych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • zbierania danych osobowych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez Press Glass obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f oraz art. 6 ust 1 pkt f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

6. Na podstawie, i tylko o ile użytkownik udzieli na to zgody, (w tym po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych w sytuacji osoby, która nie ukończyła 13 lat), Press Glass przetwarza dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach Cookies oraz gromadzenia danych ze stron serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile związanych z profilowaniem użytkowników – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • prowadzenia i poprawy funkcjonowania serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, w tym zbieranych danych automatycznie w toku wizyt użytkowników np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • przesyłania powiadomień (tzw. push push) – krótkich komunikatów wyświetlających się użytkownikowi serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile w rogu ekranu komputera lub w powiadomieniach telefonu/urządzenia mobilnego, na które to uprzednio w ramach wybranej przeglądarki internetowej przebywając na stronie www.pressglass.com lub aplikacji mobilnej Press Glass Mobile użytkownik wyraził zgodę – podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt a w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,

7. Jeżeli użytkownik nie ukończył 13 lat, spółka Press Glass, zgodnie z prawem, nie może przetwarzać jego danych osobowych (art. 8 rozporządzenia RODO) w zakresie udzielonych zgód marketingowych – np. w celu otrzymywania przez użytkownika na jego pocztę e-mail informacji o konkursach, akcjach promocyjnych organizowanych przez Press Glass, chyba że wcześniej wyrażona przez niego zgoda zostanie potwierdzona przez osobę sprawująca nad nim opiekę prawną, albo też zgoda zostanie udzielona wobec Press Glass przez przedstawicieli ustawowych w imieniu i na rzecz użytkownika, który nie ukończył ww. wieku w chwili udzielania danej zgody na przetwarzanie tych danych.

8. Jeżeli Rodzice użytkownika lub opiekunowie prawni nie potwierdzą na adres e-mail: gdpr@pressglass.com, zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, o którym mowa w § 5 ust 7 niniejszej umowy, Press Glass odstąpi od czynności marketingowych wobec takiego użytkownika.

§ 6 Udostępnienie i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Press Glass będąc administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu www.pressglass.com lub aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, informuje, że podejmuje i stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z faktem współpracy Administratora z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Dane osobowe użytkowników serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile mogą być przekazywane do USA w zakresie obsługi ww. serwisu / aplikacji. W oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w tym również działania zgodne z art. 28 rozporządzenia RODO, a także wobec faktu, iż w odniesieniu do ww. Państwa Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE – USA), który umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom, dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Press Glass / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile są odpowiednio chronione.

3. W każdej chwili Press Glass może udzielić użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi jego niepokój.

4. Press Glass, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak czynić to może wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w umowie.

5. Press Glass, w celu prowadzenia działań promocyjnych, dostosowywania serwisu / aplikacji mobilnej do oczekiwań użytkowników, a także pozycjonowania serwisu www.pressglass.com w dostępnych wyszukiwarkach internetowych, korzysta z narzędzi oraz technologii oferowanych przez zewnętrznych dostawców, jakimi są m.in. Google oraz Facebook, Lead Forensics Limited, posługując się Google Analytics w zakresie remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji z platformą DoubleClick, raportów zainteresowań i danych demograficznych użytkowników ww. serwisu / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, a także prowadzenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, kampanii reklamowych, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników.

6. Press Glass, prowadząc działania marketingowe, nie gromadzi danych pozwalających na identyfikację osób. Na podstawie wykorzystywanych narzędzi marketingowych tworzy i analizuje grupy odbiorców, które jednak nie są danymi pozwalającymi na identyfikację danych osobowych. Press Glass może adresować – targetować reklamy do grup odbiorców, profilować odbiorców i / oraz analizować metryki marketingowe wykorzystując przy tym technologię plików Cookies.

7. Press Glass informuje, iż przy prowadzeniu kampanii promocyjnych nie korzysta z tzw. danych wrażliwych, które mogłyby identyfikować: orientację seksualną lub / i upodobania seksualne, informację etniczną, rasową, przynależność polityczną i związkową, światopoglądową lub/i religijną, stan majątkowy, zdrowotny użytkownika serwisu internetowego www.pressglass.com / bezpłatnej aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

8. Press Glass informuje, że może przeprowadzać ankiety pośród użytkowników ww. serwisu / aplikacji mobilnej, aby uzyskać dane profilowe (np. wiek, wykształcenie, zawód, informacje o zarobkach). Wypełnienie ankiety i ujawnienie danych w niej wskazanych jest zawsze dobrowolne. Ankiety w każdym przypadku są przetwarzane w sposób anonimowy i służą tworzeniu zbiorowego wizerunku użytkowników korzystających z serwisu / aplikacji mobilnej.

§ 7 Czas przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Press Glass Holding S.A. nie przetwarza danych osobowych użytkowników „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie istnieje potrzeba wykonywania innych operacji na danych osobowych użytkowników, niż ich przechowywanie do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia, dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, iż bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

 • do czasu zdezaktualizowania lub utraty przydatności danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych: w postaci adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu www.pressglass.com / bezpłatnej aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt użytkowników ww. serwisie/ aplikacji mobilnej,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych uzyskanych w procesie profilowania,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody oraz na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez i na rzecz Press Glass, jednak nie dłużej niż przez okres:a)  30 dni od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, do którego przystąpił kandydat,b)  24 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody kandydata na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”
 • w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

4. Jednocześnie, w celu realizacji zasady rozliczalności Press Glass przechowuje dane osobowe przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Press Glass rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawniejsze zarządzanie Press Glass tymi procesami. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do zapomnienia, takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8 Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

1. Press Glass gwarantuje użytkownikom spełnienie wszystkich ich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powszechnie zwanego RODO oraz przepisów prawa polskiego, a dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (na prośbę użytkownika, w ciągu miesiąca otrzyma on od Press Glass plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W ramach tego prawa użytkownik może też wskazać podmiot, któremu Press Glass ma przesłać jego dane ),
 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. Press Glass wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna przez Press Glass, to tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu Press Glass wyjaśnia, że użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Zgodnie z przepisami Press Glass może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów użytkowników, praw i wolności lub,
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji, po otrzymaniu sprzeciwu, Press Glass zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości pisemnej bezpośrednio na adres siedziby Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowej 19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, lub na adres poczty elektronicznej gdpr@pressglass.com,

§ 9
Pliki Cookies

1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze użytkownika, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, podczas odwiedzania serwisu internetowego www.pressglass.com. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach ww. serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika plików Cookies oraz posiadającym dostęp do nich jest Administrator, Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowej 19 w Konopiskach, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 502 000 zł (słownie: pięćset dwa tysiące złotych 00/100) opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd – zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są przez Press Glass w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań użytkowników oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez nich ze stron internetowych ww. serwisu. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić mu strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Jako administrator Press Glass może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu www.pressglass.com. Pozwala to Press Glass na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te niosą również możliwość dostarczenia użytkownikom ww. serwisu treści reklamowych, uwzględniających ich potrzeby i zainteresowania.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy / aplikację mobilną następujące pliki Cookies:

 • sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań użytkowników serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego użytkownika i pozostają w nim do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • stałe – są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez użytkownika. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu rozpoznania przez Press Glass sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyt. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

W przypadku aplikacji mobilnej Press Glass Mobile posiadającej narzędzia, które umieszczone są na serwisie internetowym www.pressglass.com, aplikacja mobilna może również zapamiętywać w ramach oferowanych narzędzi ww. pliki Cookies.

4. Administrator korzysta w szczególności z następujących plików Cookies:

5. Użytkownicy serwisu www.pressglass.com mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (konkretnej przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą również zmienić ustawienia dotyczące czynności zautomatyzowanego profilowania bezpośrednio na stronie w zakładce Ustawienia RODO Friendly zamieszczonej na dole serwisu obok niniejszej Polityki Prywatności.

6. Końcowym użytkownika, a tym samym Press Glass, jako Administrator będzie posiadał prawo przechowywania informacji o urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach ww. serwisu internetowego, w szczególności wymagających np. logowania lub wysyłania treści do Press Glass. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.pressglass.com poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

8. Dane osobowe zbierane przez Press Glass, jako Administratora za pośrednictwem www.pressglass.com lub przy pomocy aplikacji mobilnej Press Glass Mobile podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.

§ 10
Zmiana Polityki

1. Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodowały konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Najczęściej będą wiązały się z:

 • postępem technologicznym,
 • zmianą sposobu korzystania z serwisu,
 • zmianą dotychczas obowiązujących przepisów,
 • wprowadzeniem nowych regulacji prawnych,
 • rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. Prezesa UODO lub Prezesa UOKiK, orzeczeniami sądów powszechnych etc.

2. Mając na uwadze ww. okoliczności, niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach Polityki Prywatności na stronie serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przewidziane ustawodawstwem polskim oraz UE.

4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

§ 11 Kontakt z Administratorem serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile by uzyskać informacje, czy i w jaki sposób Press Glass wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora serwisu / aplikacji mobilnej w celu realizacji przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 8.

3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Administratorem to: gdpr@pressglass.com, oraz numer telefonu: +48 34 327 50 69.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@pressglass.com, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 638 231.