INTEGRITETSPOLICY

För att skydda personuppgifterna för användarna av webbplatsen / Press Glass Mobile appen och respektera deras rätt till privatliv, är företaget Press Glass Holding S.A. (nedan kallat den „personuppgiftsansvarige“ eller/och „Press Glass”) med sitt säte vid ul. Golfowa 19 i Konopiska, 42-274 Konopiska, Konopiska kommun, Polen, införd i det nationella domstolregistret (KRS) av tingsrätten i Częstochowa, 17:e kommersiella avdelningen av KRS under nummer 0000131477, med TIN-nummer 574,000 74 96 och organisationsnummer 150021158, aktiekapital på 502.000 PLN (i ord: femhundratvåtusen zloty 00/100) betalade i sitt helhet, representerad av styrelsen – i enlighet med gällande rättsligt godkännande, den personuppgiftsansvarige som samlas in via www.pressglass.com / Press Glass Mobile appen.

§ 1 Standarder av integritetspolicy

1. Press Glass fäster stor vikt vid att användare av www.pressglass.com / mobilen App Press Glass Mobile – nedan kallad „mobilapplikationen¨/¨appen“ är övertygade om att deras personuppgifter skyddas på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med lag och därför vidtar Press Glass alla åtgärder för att skydda uppgifter om personer som kommer till denna plats på ett adekvat sätt. Vi garanterar inte bara de standarder som antagits genom lag, utan arbetar också systematiskt med att höja dem.

2. Den antagna integritetspolicyn återspeglas fullständigt i gällande lag, eftersom den tar hänsyn till bestämmelserna som härrör från, bl.a.:

 • europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning – EUT L 119, 4.6.2016, punkt 1) – nedan kallad GDPR,
 • lagen om skydd av personuppgifter av den 10 maj 2018 (Dz.U. [Polens officiella tidning] 2018, punkt 1000),
 • lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster (Dz.U. 2018, punkt 650),
 • lagen av den 16 juli 2004, telekommunikationslagstiftning (Dz. U. 2014 punkt 243, med ändringar),
 • artikel 221 i lagen av den 26 juni 1974, arbetslagsamling (Dz.U.2018.o.917),

vilket således uppfyller principen om lagenligheten av de åtgärder som vidtas inom de gränser som fastställs i tillämplig lag när de används.

3. Syftet med denna Integritetspolicy är att informera alla användare av webbplatsen/Press Glass Mobile appen om hur Press Glass behandlar personuppgifter via webbplatsen och mobilapplikationen (i vilken omfattning och syfte, och vad är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter), när uppgifterna kan lämnas ut till tredje part, vilka skyddsåtgärder som tillämpas för att förhindra obehörig avslöjande av sådana uppgifter och rättigheter som är tillgängliga för användare som inte är helt nöjd med de tillämpade skyddsåtgärderna.

§ 2 Omfattningen av Integritetspolicyn

1. Integritetspolicyn gäller inom webbplatsen som finns på internetadressen www.pressglass.com, språkversioner (d.v.s. internationella engelska, tyska, franska, kroatiska, italienska, polska, svenska, brittisk engelska och amerikansk engelska) samt ovannämnda språkversioner i Press Glass Mobile appen, tillgänglig i Google Play: (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.pressglass&hl=pl) och i App Store (https://itunes.apple.com/pl/app/press-glass-mobile/id773201326?mt=8&ls=1).

2. På sajten ger Press Glass länkar till webbplatser som inkluderar bl.a. projekt som slutförts med deltagande av företaget. Även om Press Glass har åtagit sig högsta krav på skydd av personuppgifter och säkerställer privatlivets rättighet, kan det inte garanteras att ägarna (de personuppgiftsansvariga) av relaterade webbplatser följer samma principer; Press Glass inte påverkar deras egen integritets- eller cookiepolicy. Därför rekommenderar företaget till användarna att de varje gång blir bekanta med gällande regler på deras sajter, länkar till vilka finns på den hår webbplatsen.

3. Principiellt, tillhandahåller Press Glass inte plats på sin webbplats/mobilapplikation till andra enheter, t.ex. för reklam- eller annonsändamål. Om det skulle hända, kommer Press Glass, likartat de situationer som avses i par. 2 ovan, inte att kunna försäkra om att ägarna (de personuppgiftsansvariga) till de angivna webbplatserna överensstämmer med gällande lagregler och på lämpligt sätt skyddar informationen om användarna. I dessa fall bör du också läsa deras integritets- och cookiepolicy som presenteras på dessa webbplatser och deras mobila applikationer.

§ 3 Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som kan identifiera användaren (nedan kallad användaren) av www.pressglass.com / mobilen App Press Glass Mobile webbplatsen / Press Press Mobile appen, såsom namn, telefonnummer, e-postadress, m.m. Orden ¨behandla¨ eller ¨behandling¨ som används av Press Glass, betyder alla aktiviteter och operationer som utförs på användarens personuppgifter (t.ex. lagring) inom ramen för den ovannämnda webbplatsen / mobilapplikationen.

§ 4 Principen om frivillighet och ansvarsskyldighet

1. Användningen avwww.pressglass.com / är frivillig. Det är användaren som bestämmer sig själv om han/hon vill använda Press Glass webbplatsen / mobilapplikationen och de tjänster som tillhandahålls genom den. Det är frivilligt att tillhandahålla Press Glass personuppgifter med hjälp av formulär och andra tekniska metoder som utvecklats inom ramen för den ovannämnda webbplatsen / mobilapplikationen, dock att använda vissa tjänster, t.ex. registrering i samband med rekrytering som organiseras av Press Glass. måste personuppgifter tillhandahållas – Användaren kommer att informeras i förväg av Press Glass.

2. Den som tillhandahöll Press Glass (som den personuppgiftsansvarige) med sina personuppgifter kan begära att få åtkomst till dem, att erhålla rättelse, uppdatera, korrigera dem, samt begränsa behandlingen, tillfälligt eller permanent avbryta behandlingen, eller ta bort dem, flytta dem d.v.s. att ange den enhet till vilken Press Glass ska skicka hans/hennes personuppgifter på användarens uppdrag. Alla har rätt att gratis invända mot behandlingen av deras personuppgifter av Press Glass. Alla har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet för åtgärder som vidtas av den personuppgiftsansvarige av www.pressglass.com webbplatsen / mobilen App Press Glass Mobile. Man kan också få hjälp på https://uodo.gov.pl/en/p/data-protection-authorities eller https://edpb.europa.eu/edpb_sv

Tillsynsmyndigheten I Polen är ordförande i byrån för personuppgiftsskydd (Urząd Ochrony Danych Osobowych) i enlighet med lagen av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter (Dz.U. 2018, punkt 1000).

§ 5 Syfte och period för behandling av personuppgifter

1. Som den personuppgiftsansvarige kan Press Glass behandla följande användarnas personuppgifter:

 • för- och efternamn,
 • adress (postadress (bostad), postnummer, stad, län, region, land),
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • information om anslutningsparametrarna (d.v.s. webbplatser från vilka användaren går in på den personuppgiftsansvariges webbplats, IP-adress, datum och tid för åtkomst, mängden data som överförts, information om den använda webbläsaren och operativsystemet).

2. Den information som anges i § 5, punkt 1 nvänds för att vidta åtgärder som en del av administrationen av webbplatsen, mobilapplikationen, analys av besökstatistik, igenkänning och lösning av problem med webbplatsen / mobilapplikationen, analys av säkerheten för webbplatsen / mobilapplikationen, analys av rapporter om missbruk.Information om användarnas IP-adress kan överföras till behöriga myndigheter på deras begäran, för behov av förfaranden som genomförs av dem p.g.a. gällande lagar eller till tredje part p.g.a. beslut av myndigheter och för att profilera användare – i någon form av automatisk behandling av personuppgifter till bedömning av vissa personliga faktorer (t.ex. preferenser, intressen, platser, m.m.).

3. Vid rekrytering av anställda, har Press Glass Holding S.A. rätt att behandla den angivna typen av personuppgifter under rekryteringsprocessen – rättslig grund: artikel 6.1 a och b i GDPR-förordningen:

 • för- och efternamn,
 • adress (postadress (bostad), postnummer, stad, län, region, land),
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • födelsedag,
 • information om din utbildning,
 • information om föregående anställning,
 • användarens / kandidatens bild – med hans/hennes samtycke – rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR-förordningen

Alternativt: (beroende på kraven för ett visst jobb) kan följande uppgifter också behandlas:

 • ytterligare befogenheter / kvalifikationer (t.ex. kunskaper om främmande språk, drift av maskiner / utrustning, körkort m.m.) – rättslig grund: artikel 6. 1 a i GDPR-förordningen
 • erfarenhet i en liknande position – rättslig grund: artikel 6. 1 a i GDPR-förordningen.

4. Personuppgifter från användarna på www.pressglass.com webbplatsen / mobilen App Press Glass Mobile behandlas för följande ändamål::

 • Vpublicering av innehåll som skickats via ovanstående webbplatsen / Press Glass Mobile appen – rättslig grund: artikel 6. 1 f i GDPR-förordningen ,
 • för att få kontakt med användaren: dessa uppgifter är nödvändiga för ändamål som är direkt relaterade till funktionen av den ovannämnda webbplatsen / Press Glass Mobile appen, t.ex. för att lämna in kommersiell och marknadsföringsinformation som presenteras för användaren i form av reklam och andra marknadsaktiviteter via www.pressglass.com / mobilapplikation (personuppgifter som behandlas: för- och efternamn samt e-postadress) – rättslig grund: artikel 6.1 a och b i GDPR-förordningen,
 • för att skicka till användaren lämplig teknisk dokumentation av produkter och tjänster som presenteras av Press Glass via www.pressglass.com webbplatsen / mobilen App Press Glass Mobile (personuppgifter som behandlas: för- och efternamn samt e-postadress) – rättslig grund: artikel 6.1 b i GDPR-förordningen,
 • för att komma i kontakt med användaren för att möjliggöra honom/henne att delta i rekryteringsprocessen utförd av och för Press Glass i rekrytering för en ledig tjänst, via bl.a. www.pressglass.comrättslig grund: artikel 6.1 a i samband med artikel 22 1 i arbetslagsamling.

5. Press Glass behandlar även personuppgifter för de ändamål som anges nedan, baserat på ett berättigat intresse, d.v.s.:

 • för att säkerställa säkerheten för tjänster som den tillhandahåller elektroniskt, inklusive tillämpning av de principer som föreskrivs i lagen och motverkande av bedrägeri och missbruk samt för att säkerställa trafiksäkerheten på den ovannämnda webbplatsen / mobilapplikationen (personuppgifter som behandlas: e-postadress) – rättslig grund: artikel 6.1 c och d i GDPR-förordningen,
 • för att kunna utföra forskning och analys av Press Glasss webbplats / mobilapplikation när det gäller bl.a. deras funktionalitet, förbättring av tjänstefunktion eller uppskattning av besökarnas huvudsakliga intressen och behov, m.m – rättslig grund: artikel 6.1 f i samband med artikel 22 i GDPR-förordningen,
 • analys av mottagna rapporter om missbruk och etablering av kontakt med användaren för att identifiera och ta bort kränkningar – rättslig grund – art. 6 klausul 1 f i GDPR-förordningen
 • för att hantera användarförfrågningar som skickas via kontaktformuläret i en situation där de inte är direkt relaterade till kontraktets utförande – rättslig grund: artikel 6.1 f i GDPR-förordningen,
 • för att kunna utföra statistiska analyser – rättslig grund: artikel 6.1 f i GDPR-förordningen i samband med artikel 22 i förordningen,
 • för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige – rättslig grund: artikel 6.1 c i GDPR-förordningen,
 • för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, som består i att utföra dess näringsverksamhet – art. 6.1 f GDPR,
 • för att samla personuppgifter för arkivändamål och för att säkerställa ansvarsskyldighet (som visar att Press Glass uppfyller sina skyldigheter enligt lagen) – rättslig grund: artikel 6.1 f och artikel 6.1 f i samband med artikel 22 i GDPR-förordningen.

6. På grundval av och endast om användaren samtycker till det (inklusive efter samtycke från juridiska ombud för personer under 16 år), behandlar Press Glass personuppgifter för att:

 • spara data i cookie-filer och samlar in data från www.pressglass.com webbplatsen / mobile App Press Glass Mobile relaterad till användarprofilering – rättslig grund: artikel 6.1 pkt a i GDPR-förordningen i samband med artikel 22 i förordningen,
 • genomföra och förbättra funktionen av www.pressglass.com webbplatsen / mobile App Press Glass Mobile, inklusive data insamlade automatiskt under användarbesök, t ex IP-adress, domännamn, webbläsartyp, operativsystemtyp, m.m., artikel 6.1 a i GDPR-förordningen i samband med artikel 22 i förordningen,
 • skicka meddelanden (så kallat push push) – korta meddelanden som visas till användaren på www.pressglass.com webbplatsen / mobile App Press Glass Mobile i hörnet på datorskärmen eller i meddelanden på telefonen / mobilenheten, som användaren tidigare har kommit överens om i den valda webbläsaren under hans/hennes vistelsen påe www.pressglass.com webbplatsen eller mobilen App Press Glass Mobile rättslig grund – artikel 6.1 a i samband med artikel 22 i GDPR-förordningen,

7. Om användaren är ett barn under 16 år, kan Press Glass inte behandla hans/hennes personuppgifter (artikel 8 i GDPR-förordningen) vad gäller godkännande för försäljning – t.ex. för att få informationer om tävlingar och reklamkampanjer, m.m. anordnade av Press Glass, på hans/hennes e-postadress, såvida inte det samtycke han/hon tidigare har uttryckt bekräftas av den person som har rättsligt skydd över barnet eller samtycke kommer att ges till Press Glass av lagstadgade företrädare på uppdrag av och till gagn för användaren som inte har fullgjort ovanstående ålder vid tidpunkten för beviljande av det givna samtycket för behandling av dessa uppgifter.

8. Om de lagstadgade företrädarna inte bekräftar samtycket till behandling av personuppgifter hos den användare som avses i § 5.7 i denna policy till e-postadressen: gdpr@pressglass.com kommer Press Glass avstå från marknadsaktiviteter för en sådan användare.

§ 6 Tillgänglighet och säkerhet för personuppgifter

1. Press Glass, som den ansvarige för personuppgifter som behandlas via www.pressglass.com eller mobile App Press Glass Mobile, informerar om att den tar och tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer skydd av personuppgifter som är lämpliga för de hot och kategorier av data som skyddas, och i synnerhet, skyddar den data mot obehörig åtkomst, obehörigt avlägsnande, behandling i strid med gällande lagar samt mot förändringar, förlust, skada eller förstörelse. För att den personuppgiftsansvarige samarbetar med sina dotterbolag och tjänsteleverantörer som är etablerade utanför EES, kan personuppgifter från användarna överföras utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Personuppgifter från användarna på www.pressglass.com webbplatsen / mobilen App Press Glass Mobile kan överföras till USA inom ramen för hanteringen av den ovannämnda webbplatsen / appen. Baserat på lämpliga rättsliga garantier, som är standardavtalsklausuler för skydd av personuppgifter, godkända av Europeiska kommissionen, inklusive åtgärder enligt art. 28 i GDPR-förordningen, och även med tanke på att Europeiska kommissionen antog den 12 juli 2016 ett beslut i förhållande till ovanstående stat om adekvat skydd av personuppgifter (skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna), vilket möjliggör överföring av EU-medborgarnas personuppgifter, samtidigt som man säkerställer en adekvat säkerhetsstandard för ovannämnda procedurer, personuppgifter för användare av Press Glasss webbplats / Press Glass Mobile app, är korrekt skyddade.

3. Vid varje tillfälle kan Press Glass ge användaren ytterligare förklaringar angående överföring av personuppgifter, särskilt när detta problem väcker hans/hennes oro.

4. Press Glass, som den personuppgiftsansvarige, får lägga ut behandlingen av personuppgifter, dock endast för ändamålet och i den utsträckning som anges i det relevanta kontraktet.

5. Press Glass, för att utföra sina marknadsföringsaktiviteter, anpassa webbplatsen / mobilapplikationen till användarnas förväntningar, samt placera www.pressglass.com webbplatsen i tillgängliga sökmotorer, använder verktyg och tekniker som erbjuds av externa leverantörer, såsom Google och Facebook, Lead Forensics Limited, och använder Google Analytics inom remarketing, visningsrapporter på Google Display-nätverk, integration med DoubleClick-plattformen, demografi- och intresserapporter för användare av Press Glass webbplatsen / Press Glass Mobile appen, och kör, via sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, reklamkampanjer baserade på användarnas intressen och plats.

6. Press Glass, vid genomförande av sina marknadsföringsaktiviteter, samlar inte in data som gör det möjligt att identifiera personer. P.g.a. marknadsföringsverktygen skapas och analyseras mottagargrupper, vilka dock inte är data som möjliggör identifiering av personuppgifter. Press Glass kan adressera / rikta annonsering till målgrupper, profilmottagare och / eller analysera marknadsmätningar med hjälp av cookies teknik.

7. Press Glass informerar om att det inte använder den så kallade känsliga data när det genomför sina reklamkampanjer som kan identifiera sexuell läggning och / eller sexuell preferens, etnisk och raslig information, politisk och facklig anslutning, världsöversikt eller religiös tro, egenskapsstatus, m.m., hos användare av www.pressglass.com webbplatsen / mobilen App Press Glass Mobile..

8. Press Glass informerar om att det kan genomföra undersökningar bland användare av webbplatsen / mobilapplikationen för att få profildata (t.ex. ålder, utbildning, yrke, inkomstinformation, m.m.). Fyllning av frågeformuläret och avslöjning av data som anges i det är alltid frivilligt. I varje fall behandlas undersökningarna anonymt och de tjänar till att skapa en kollektiv bild av användare som använder webbplatsen / mobilapplikationen.

§ 7 Perioden för behandling av personuppgifter

1. I enlighet med gällande lag, behandlar Press Glass Holding S.A. inte användarnas personuppgifter ¨för evigheten¨, men för den tid som behövs för att uppnå det angivna syftet med behandling av personuppgifter. Efter denna period kommer personuppgifterna att tas bort eller förstöras.

2. I en situation där det inte finns något behov av att utföra andra operationer på användarens personuppgifter än att lagra dem tills de permanent raderas eller förstörs, skyddas personuppgifter också genom pseudonymisering. Pseudonymisering baseras på sådan kryptering av personuppgifter eller en personuppgiftsuppsättning att det är omöjligt att läsa dem utan en extra nyckel, och således blir sådan information helt oanvändbara för en obehörig person.

3. När det gäller enskilda perioder av personuppgiftsbehandling, informerar vi dig om att vi behandlar personuppgifter:

 • tills personuppgifterna blir föråldrade eller förlorar sin giltighet, högst ett år, med avseende på personuppgifter: i form av en IP-adress, domännamn, webbläsartyp, typ av operativsystem, behandlade för att driva och fungera på www.pressglass.com webbplatsen / mobilen App Press Glass Mobile inklusive data som samlats in automatiskt under användarbesök på webbplatsen / mobilapplikationen.
 • tills samtycket återkallas eller syftet med behandlingen uppnås, dock inte längre än till utgången av anspråk som fastställts enligt lagen i ett visst EU-land (begränsningsperioden kan kontrolleras vid de kraven som fastställts i lagen i det berörda EU-landet upphör (man kan kolla begränsningsperioden på: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=sv) när det gäller personuppgifter som erhållits inom ramen för användarens samtycke till behandling av hans/hennes personuppgifter, inklusive uppgifter som erhållits i profileringsprocessen.
 • tills samtycket återkallas eller syftet med behandlingen uppnås, dock inte längre än till utgången av anspråk som fastställts enligt lagen i ett visst EU-land (man kan kolla begränsningsperioden på: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=sv) i förhållande till användarens samtycke som beviljas i de rekryteringsprocesser som organiseras av och för Press Glass
 • i samband med förebyggande av missbruk och bedrägerier, för statistiska och arkiveringsändamål, från tidpunkten för uppsägning av kontrakt eller händelse som kräver sådan behandling tills de krav som anges i lagen i ett visst EU-land är tidsbegränsade (man kan kolla begränsningsperioden på: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=sv)

4. Samtidigt, för att implementera ansvarsskyldigheten ska Press Glass lagra personuppgifter för den period då bolaget är skyldigt att behålla data eller dokument som innehåller dem för att dokumentera uppfyllandet av lagkrav, inklusive möjligheten att kontrollera att de uppfylls av offentliga myndigheter.

5. Perioder i år räknas från årsskiftet där Press Glass började behandla personuppgifter. Separat timing för varje händelse skulle innebära betydande organisatoriska och tekniska svårigheter, liksom betydande finansiella utlägg, så att ett datum för att ta bort eller förstöra personuppgifter gör det möjligt att effektivisera hanteringen av Press Glass med dessa processer. Naturligtvis, om man utövar sin rätt att glömma, betraktas sådana situationer individuellt.

§ 8 Användarnas rättigheter för att skydda deras personuppgifter

1. Press Glass garanterar användarna fullständiga överensstämmelse med alla deras rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen som vanligtvis kallas GDPR och polsk lag om behandling av personuppgifter, d.v.s.:

 • åtkomst till personuppgifter,
 • information om behandling av personuppgifter,
 • rättelse av personuppgifter,
 • radering av personuppgifter,
 • begränsning av behandling av personuppgifter,
 • göra invändningar mot behandling av personuppgifter,
 • dataportabilitet (på användarens begäran; inom en månad kommer han/hon att få en fil med data i ett strukturerat, vanligt maskinläsbart format från Press Glass). Enligt denna rätt kan användaren också ange den enhet som Press Glass ska skicka sin data till,
 • rätten att göra invändningar mot profilering av personuppgifter – att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

2. Press Glass påpekar att ovannämnda rättigheter inte är absoluta och därför kan det i vissa situationer legitimt vägra att följa dem. Men om Press Glass utfärdar ett negativt beslut, då bara i en situation, då vägran att överväga begäran är nödvändig.

3. När det gäller rätten att göra invändningar, förklarar Press Glass att användaren har rätt att göra invändningar mot behandlingen av hans/hennes personuppgifter p.g.a. den personuppgiftsansvariges berättigade intressen orsakad av användarens specifika situation. I enlighet med bestämmelserna, kan Press Glass vägra att ta hänsyn till invändningen, om den visar att:

 • det finns berättigade grunder för databehandling, högre än användarnas intressen, rättigheter och friheter eller,
 • det finns skäl för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

4. Dessutom kan användaren när som helst invända mot behandlingen av hans/hennes personuppgifter för marknadsföring. I den här situationen, efter att ha fått invändning, kommer Press Glass att sluta behandla data för detta ändamål.

Användaren kan realisera sina rättigheter genom att:

 • skicka ett skriftligt meddelande direkt till Press Glasss Holding S.A. huvudkontor adress med sitt säte vid ul. Golfowa 19 i Konopiska, 42-274 Konopiska, Konopiska kommun, Polen eller till e-postadressen: gdpr@pressglass.com

§ 9
Webbkakor

1. Webbkakor/kakor (eng. cookie, cookie-filer) är filer som sparas och lagras på din dator, surfplattform eller smartphone eller annan enhet som används för att komma åt Internet när du besöker www.pressglass.com webbplatsen. Information om cookie-filer gäller även för annan liknande teknik som används i den ovanstående webbplatsen eller mobilapplikationen.

2. Enheten som placerar kakor på användarens enhet och har åtkomst till dem är den personuppgiftsansvarige, d.v.s. Press Glass Holding S.A. med sitt säte vid ul. Golfowa 19 i Konopiska, 42-274 Konopiska, Konopiska kommun, Polen, införd i det nationella domstolregistret (KRS) av tingsrätten i Częstochowa, 17:e kommersiella avdelningen av KRS under nummer 0000131477, med TIN-nummer 574-000-74-96 och organisationsnummer 150021158, aktiekapital på 502.000 PLN (i ord: femhundratvåtusen zloty 00/100) betalade i sitt helhet, representerad av styrelsen – i enlighet med gällande rättsligt godkännande.

3. Kakorna används av Press Glass för att anpassa innehållet på webbplatsens sidor till användarnas preferenser och tillåta dem att använda webbsajter på bästa sätt. Kakorna tillåter att känna igen användarens enhet och visa webbplatser skräddarsydda för dess individuella behov. Som den personuppgiftsansvarige kan Press Glass också skapa statistik baserad på dem, vilket hjälper till att förstå hur webbplatsanvändare använder sidor av den www.pressglass.com webbplatsen. Detta gör att Press Glass kan förbättra deras struktur och innehåll. Dessa filer gör det också möjligt att ge användarna av den ovannämnda tjänsten reklaminnehåll bäst anpassat till deras behov och intressen.

Den personuppgiftsansvarige använder följande kakor via webbplatsen / mobilapplikationen:

 • sessionscookies – för att upprätthålla sessionen inom de aktuella aktiviteterna hos webbplatsens användare. Denna information lagras endast i användarens slutenhetens operativminne och förblir kvar tills sessionen avslutas – stängning av webbplatsen eller avstängning av webbläsaren
 • permanenta cookies – är information som lagras mellan enskilda besök av användaren på webbplatsen. Dessa filer kan samlas in för att Press Glass ska kunna identifiera hur användaren använder webbplatsen, dess preferenser, antal och tider av besök. Denna information registrerar inte några specifika användarens personuppgifter, utan den används för analys av webbplatsanvändningsstatistik.

Press Glass Mobile appen har verktyg som finns på www.pressglass.com webbplatsen; mobilapplikationen kan också spara de ovannämnda cookie-filer i de verktyg den erbjuds.

Den personuppgiftsansvarige använder särskilt följande kakor:

6. Användare av www.pressglass.com webbplatsen kan när som helst ändra inställningarna för kakor. Dessa inställningar kan ändras, särskilt för att blockera automatisk hantering av kakor i webbläsarinställningarna (t.ex. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) eller informera on deras placering på webbplatsanvändarens enhet. Detaljerad information om möjligheterna och sätten att hantera kakor finns i programvaruinställningarna (av specifik webbläsare). Användare kan också ändra inställningarna för automatiserad profilering direkt på webbplatsen i fliken GDPR Friendly Inställningar längst ner på webbplatsen, bredvid denna integritetspolicy.

7. Om du inte ändrar cookie-inställningarna innebär det att de kommer att placeras i din slutenhet och därmed Press Glass, som den personuppgiftsansvarige, har rätt att lagra information om användarens slutenhet och få tillgång till denna information.

8.Att inaktivera användningen av kakor kan orsaka svårigheter att använda vissa tjänster på webbplatsen, särskilt de som kräver, t.ex. att du loggar in eller för att skicka innehåll till Press Glass. Om du avaktiverar alternativet att acceptera kakor betyder det inte att du inte kan läsa eller se innehållet som är publicerat på www.pressglass.com webbplatsen, förutom de för vilka inloggningsåtkomst skulle krävas.

9. Personuppgifter som samlas in av Press Glass som den personuppgiftsansvarige via www.pressglass.com eller med hjälp av mobile App Press Glass Mobile skyddas av säkerhetsförfaranden samt tekniska och organisatoriska verktyg och åtgärder

§ 10
Ändring av policy

1. Med tiden kan det uppstå omständigheter som kräver ändringar av denna integritetspolicy.

De kommer oftast att härledas från:

 • tekniska framsteg,
 • byt till sättet att använda webbplatsen,
 • ändringar av gällande föreskrifter,
 • genomförande av nya lagregler,
 • beslut av offentliga myndigheter, t.ex. domstolsbeslut, o.s.v

2. Med tanke på ovannämnda omständigheter uppdateras denna integritetspolicy regelbundet i enlighet med gällande bestämmelser på Polens och Europeiska unionens territorium. Användare kommer att informeras om eventuella ändringar i integritetspolicyn på www.pressglass.com / mobilen App Press Glass Mobile informiert.

3. I den utsträckning som inte omfattas av denna integritetspolicy gäller bestämmelserna om skydd av personuppgifter enligt polsk och EU-lagstiftning.

4. Denna integritetspolicy gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

§ 11 Kontakt med webbplatsadministratören

1. Du kan när som helst kontakta www.pressglass.com webbplatsens / Press Glass Mobile appens administratör för att få information om och hur Press Glass använder eller avser att använda dina personuppgifter.

2. Du kan också be webbplatsens / mobilapplikationens administratör att utöva dina rättigheter enligt § 8 ovan.

3. Du kan kontakta administratören på gdpr@pressglass.com, och via telefon +48 34 327 50 69.

4. Administratören har utsett ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet kan kontaktas direkt elektroniskt via e-mail: iod@pressglass.com eller per telefon med tel.: +48 602 638 231.