REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Press Glass Holding S.A. (dalej zwaną: „Press Glass”) za pośrednictwem serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile oraz wskazanych w ww. serwisie adresów poczty elektronicznej. Realizacja usług drogą elektroniczną w przypadku firmowych stron internetowych dla spółek zagranicznych (m.in. pressglass.lt dla spółki Press Glass UAB oraz pressglass.hr dla spółki Press Glass d.o.o.) należących do Press Glass spoczywa na tych zagranicznych spółkach i jest realizowana w zgodzie z ich krajowymi regulacjami prawnymi oraz rozporządzeniami unijnymi.

§ 1
Definicje

Następujące definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Press Glass – Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowej 19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 502 000 zł (słownie: pięćset dwa tysiące złotych 00/100), opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd zgodnie z umocowaniem prawnym, będącą właścicielem serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile, adresów poczty elektronicznej:

sales@pressglass.com,

konopiska@pressglass.com,

radomsko@pressglass.com,

tychy@pressglass.com,

tczew@pressglass.com,

mietno@pressglass.com,

varazdin@pressglass.com,

kaunas@pressglass.com,

northamerica@pressglass.us,

a także adresu poczty elektronicznej, służącego na ww. serwisie w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną: konopiska@pressglass.com.

2. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

3. Serwis internetowy – serwis Press Glass, dostępny pod adresem www.pressglass.com.

4. Aplikacja mobilna Press Glass Mobile – aplikacja Press Glass dostępna w sklepie internetowym Google Play pod adresem:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.pressglass&hl=pl).
oraz sklepie internetowym App Store pod adresem:
(https://itunes.apple.com/pl/app/press-glass-mobile/id773201326?mt=8&ls=1).

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

6. System teleinformatyczny – jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

8. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

9. Usługa lub usługi – usługa lub/i usługi świadczone przez Press Glass, określone w niniejszym regulaminie w § 2 „ Przedmiot, zakres i termin umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną”.

10. Środki komunikacji elektronicznej – są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

11. Usługobiorca, zwany w dalszej części użytkownikiem – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Press Glass za pośrednictwem ww. serwisu internetowego. Użytkownik zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu w czasie korzystania z usług świadczonych przez Press Glass za pośrednictwem serwisu www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

§ 2
Przedmiot, zakres i termin umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Press Glass z użytkownikiem w momencie wpisania przez niego w przeglądarce internetowej adresu URL: www.pressglass.com / lub pobrania aplikacji Press Glass Mobile zawierających treści udostępnione w ramach usług lub korzystania z nich z przekierowaniem do stron ww. serwisu.

2. Skorzystanie z którejkolwiek z usług świadczonych elektronicznie przez Press Glass na rzecz użytkownika jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

3. Press Glass za pośrednictwem www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących bezpłatnych usług:

 • przeglądania informacji umieszczonych w serwisie internetowym www.pressglass.com oraz aplikacji aplikacji mobilnej Press Glass Mobile,
 • wysyłania wiadomości przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub wskazanych w serwisie, lub ww. aplikacji adresów kontaktowych: m.in.
  sales@pressglass.com,

  konopiska@pressglass.com,

  radomsko@pressglass.com,

  tychy@pressglass.com,

  tczew@pressglass.com,

  mietno@pressglass.com,

  varazdin@pressglass.com,

  kaunas@pressglass.com,

  northamerica@pressglass.us,

  zamieszczonych ww. serwisie/aplikacji w celu uzyskania ogólnych informacji oraz informacji handlowej od Press Glass w zakresie działalności marketingowej i informacji o naborze pracowników przez Press Glass, a także informacji o produktach i usługach świadczonych przez Press Glass na rzecz swoich kontrahentów oraz osób fizycznych,

 • Newslettera – usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowych informacjach lub nowych usługach zamieszczanych za pośrednictwem serwisu www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile lub/i za pomocą ww. poczty elektronicznej, np. imprezach. Usługa dostępna jest bezpłatnie i dobrowolnie dla wszystkich użytkowników sieci,
 • systemu rejestracyjnego on – line eRecruiter – usługa polegająca na udostępnieniu użytkownikowi interaktywnego formularza służącego do aplikowania na dane stanowisko pracownicze w spółce Press Glass. Usługa dostępna jest poprzez kliknięcie przycisku „APLIKUJ” umieszczonego w ramach konkretnej podstrony z ofertą pracy w serwisie www.pressglass.com. Pełna lista aktualnych ofert pracy (podstron z ofertami pracy) znajduje się w zakładce „KARIERA” na stronie głównej www.pressglass.com. Kliknięcie w przycisk „APLIKUJ” w ramach podstrony z ofertą pracy przekierowuje na odpowiedni serwis internetowy eRecruiter, gdzie znajduje się formularz rejestracyjny w zakresie prowadzonego na rzecz i w imieniu Press Glass procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko pracownicze,
 • konfiguratorów i symulatorów (narzędzi Press Glass), do których linki zostały zamieszczone na podstronach serwisu internetowego www.pressglass.com. Pełna lista narzędzi wraz z linkami do konfiguratorów/symulatorów jest dostępna z poziomu zakładki „NARZĘDZIA” na stronie głównej serwisu www.pressglass.com. Linki/przyciski do konfiguratorów znajdują się również na podstronach opisujących produkty Press Glass w zakładce Oferta na stronie głównej www.pressglass.com. Konfiguratory i symulatory Press Glass są dostępne również bezpośrednio w zakładkach aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

Linki bezpośrednie do narzędzi Press Glass to:

– konfigurator szyb dźwiękoizolacyjnych (link bezpośredni do konfiguratora to: https://tools.pressglass.com/soundproof-glass-configurator/);
– konfigurator sitodruków (link bezpośredni do konfiguratora to: https://tools.pressglass.com/spandrel-configurator/);
– konfigurator spandreli (link bezpośredni do konfiguratora to: www.pressglass.com;
– konfigurator szyb kontroli słonecznej (link bezpośredni do konfiguratora to: https://tools.pressglass.com/solar-control-glass-configurator);
– symulator tłumienia hałasu: (link bezpośredni do konfiguratora to: http://nds.pressglass.com).

Usługi ww. świadczone są bezpłatnie, służą do uzyskania przez użytkowników informacji technicznych prezentowanych na serwisie www.pressglass.com/ aplikacji Press Glass Mobile, w tym również informacji o produktach Press Glass.
Poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub przycisk zamieszczony pod danym konfiguratorem lub symulatorem na danej podstronie w ramach serwisu www.pressglass.com użytkownik zostaje przekierowany na odpowiedni serwis internetowy, gdzie znajduje się dany konfigurator/symulator. Użytkownik może samodzielnie (zmieniając odpowiednie parametry charakterystyczne produktu udostępnione przez dane narzędzie) testować (np. posłuchać), porównywać i analizować dostępne w ofercie Press Glass produkty a wyniki własnych testów zapisać w formie plików PDF i pobrać na dysk komputera/telefonu komórkowego w celu późniejszego ich wykorzystania.

 • Materiały do pobrania – usługa polegająca na bezpłatnym udostępnieniu użytkownikowi przez Press Glass plików w formacie PDF, w tym:
– Aprobat technicznych, opinii, świadectw badań, certyfikatów i paszportów wydanych dla produktów i zakładów Press Glass w ramach podstrony „ZESTAWIENIE ŚWIADECTW I CERTYFIKATÓW”
– ulotek i broszur informacyjnych w ramach podstrony „MATERIAŁY I BROSZURY INFORMACYJNE”,
– dokument „Ogólne warunki sprzedaży” w ramach podstrony „OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY”,
– dokument „Norma zakładowa Press Glass” w ramach podstrony „NORMA ZAKŁADOWA PRESS GLASS”
– deklaracje właściwości w ramach podstrony „DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI”,
– artykuły branżowe w ramach podstrony „ARTYKUŁY BRANŻOWE”.

Materiały w formie plików PDF z ww. podstron, do których linki zostały umieszczone w zakładce „SZYBKIE LINKI” w ramach serwisu internetowego www.pressglass.com można zobaczyć bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, klikając w ikony symbolizujące plik PDF znajdujące się po prawej stronie z nazwą tego pliku. Użytkownik może również bezpłatnie pobrać interesujące go materiały.

 • Deklaracje właściwości – bezpłatna usługa on-line w formie wyszukiwarki deklaracji właściwości umożliwiająca wyszukiwanie, sprawdzanie oraz pobieranie informacji technicznych tzw. deklaracji właściwości produktów Press Glass będących przedmiotem zamówienia złożonego uprzednio przez użytkownika. Usługa dostępna jest w zakładce „SZYBKIE LINKI” na stronie głównej www.pressglass.com a w aplikacji mobilnej w zakładce „DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI”. W ramach podstrony „DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI” (w aplikacji zakładka deklaracje właściwości), użytkownik przy pomocy wprowadzonych przez niego w odpowiednie pola wyszukiwarki deklaracji właściwości danych identyfikujących zamówienie (m.in. numer zamówienia, pozycja w zamówieniu, rok zamówienia, zakład produkcyjny, wersja językowa) może uzyskać i pobrać w formie plików PDF wyszukiwane dokumenty potwierdzające dane techniczne (deklaracje właściwości) produktów Press Glass. W przypadku, gdy użytkownik nie odnajdzie wyszukiwanej deklaracji właściwości może skontaktować się z Press Glass za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego bezpośrednio na podstronie „DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI”. Usługa jest dostępna wyłącznie dla użytkowników współpracujących z Press Glass, lub osób, które w ramach swoich obowiązków służbowych wykonują czynności na rzecz podmiotu współpracującego z Press Glass.
 • System ewidencji dostaw (SED) – bezpłatna usługa on-line służąca do szybkiego sprawdzania stanu zamówień złożonych przez użytkownika do realizacji w firmie Press Glass i pobierania przez użytkownika dokumentów dostaw oraz faktur przez konto on-line z poziomu przeglądarki. Usługa jest dostępna wyłącznie dla użytkowników upoważnionych do reprezentowania podmiotu współpracującego z Press Glass. Założenie konta dostępowego do systemu SED następuje po wypełnieniu przez ww. użytkownika formularza rejestracyjnego i odesłaniu go do Działu IT w Press Glass. Informacje odnośnie możliwości usługi SED są dostępne w ramach strony www.pressglass.com w zakładce „SZYBKIE LINKI” w ramach podstrony „SYSTEM EWIDENCJI DOSTAW”.
 • Powiadomienia Push-push – bezpłatna usługa polegająca na przesyłaniu krótkich komunikatów wyświetlających się użytkownikowi serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile w rogu ekranu komputera lub w powiadomieniach telefonu/urządzenia mobilnego, na które to uprzednio w ramach wybranej przeglądarki internetowej przebywając na stronie www.pressglass.com lub aplikacji mobilnej Press Glass Mobile użytkownik wyraził zgodę.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu wiadomości za pośrednictwem serwisu www.pressglass.com/aplikacji Press Glass Mobile przez użytkownika do Press Glass przy pomocy formularza kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Press Glass oświadczenia o żądaniu usunięcia przetwarzania danych zawartych w przesłanym formularzu kontaktowym lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Umowa o świadczenie usługi polegająca na przeglądaniu informacji umieszczonych w serwisie www.pressglass.com/aplikacji Press Glass Mobile, a także usług deklaracji właściwości oraz systemu ewidencji dostaw zawierana jest pomiędzy Press Glass a użytkownikiem na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez użytkownika serwisu internetowego www.pressglass.com, lub wylogowania się z / usunięciu platformy systemu ewidencji usług.

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu informacji technicznych za pośrednictwem i przy pomocy serwisu www.pressglass.com oraz aplikacji mobilnej Press Glass Mobile w zakresie dokumentów do pobrania oraz użytkowania symulatorów i konfiguratorów i przesyłanie za ich pośrednictwem informacji technicznych użytkownikowi z Press Glass zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez użytkownika serwisu internetowego www.pressglass.com lub/i zamknięciu lub usunięciu aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

7. W razie uruchomienia przez Press Glass usługi przesyłania Newslettera będzie ona dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu, za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego umożliwiającego złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, udostępnionego przez Press Glass w serwisie www.pressglass.com. Press Glass informuje, iż osoby poniżej 13 roku życia (13 lat – obywatel Polski, lub 16 lat obywatel innego kraju wchodzącego w skład EOG, gdy prawo wewnętrzne danego Państwa o ochronie danych osobowych, wyraźnie wskazuje inny wiek małoletniego) na złożone przez siebie zamówienie w zakresie otrzymywania tzw. „Newslettera” muszą uzyskać zgodę opiekunów prawnych i przesłać ją na adres poczty elektronicznej: gdpr@pressglass.com. Użytkownik w razie uruchomienia ww. usługi posiada prawo do rezygnacji ze świadczenia na jego rzecz ww. usługi poprzez kliknięcie hiperłącza „WYPISZ SIĘ”, który umieszczony jest każdorazowo w przesyłanych w ramach ww. usługi e-mailach. Użytkownik w ramach niniejszej usługi wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych. Zgoda ta jest dobrowolna, zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej i UE, i wyrażona zostaje przez użytkownika w procesie zamówienia ww. usługi.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz norm prawnych, a także każdorazowo do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

9. Użytkownik jest zobligowany do poszanowania prawa, w tym nierozsyłania lub/i umieszczania w ramach ww. serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

10. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, szczególnie naruszające normy moralne, etyczne, społeczne, lub godzące w dobre obyczaje. Press Glass nie akceptuje przekazywania treści obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność za pośrednictwem www.pressglass.com lub poczty elektronicznej wskazanej za pośrednictwem ww. serwisu.

11. Użytkownik zobowiązuje się również do niepodejmowana żadnych czynności powodujących naruszenie pracy systemów teleinformatycznych Press Glass lub innych podmiotów, które wykonują na rzecz i w imieniu Press Glass czynności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, albo też ich przeciążania.

12. Press Glass ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeżeli użytkownik narusza niniejszy regulamin lub przepisy prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać przesłane użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

13. Press Glass zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który pozwala użytkownikowi na nieodpłatne zakończenie w każdej chwili korzystania z usług dostarczonych za pośrednictwem www.pressglass.com, aplikacji mobilnej Press Glass Mobile lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej ww. serwisie.

14. Press Glass informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, które zostało opisane w niniejszym regulaminie
w § 6 „Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną”.

15. Informacje w zakresie plików Cookies, które są niezbędne w celu świadczenia usług w ramach serwisu www.pressglass.com i aplikacji mobilnej Press Glass Mobile zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na ww. serwisie i aplikacji.

16. Użytkownik ma prawo uzyskać od Press Glass informację o funkcjach i celach oraz danych oprogramowania, za pośrednictwem którego Press Glass umożliwia użytkownikowi korzystanie z serwisu www.pressglass.com oraz aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

17. W celu skorzystania ze świadczonych usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.pressglass.com, lub/i aplikacji mobilnej Press Glass Mobile oraz poczty elektronicznej zamieszczonej na ww. serwisie, użytkownik musi spełnić odpowiednie warunki, które pozwolą mu na korzystanie z usług:

 • posiadać dostęp do sieci internetowej (o minimalnym przesyle 128 kbps dla użytkownika),
 • posiadać dostęp do odpowiedniej przeglądarki internetowej: Opera w wersji 7.x i wyższej, Google Chrome w wersji 5.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Safari w wersji 5 lub wyższej, Firefox w wersji 1.x lub wyższej, które akceptują pliki Cookies,
 • posiadać oprogramowanie Adobe Reader w wersji 9.0 lub wyższej lub inne oprogramowanie do przeglądania plików PDF,
 • posiadać dostęp do odtwarzacza plików dźwiękowych,
 • posiadać dostęp do odtwarzacza plików wideo,
 • w przypadku chęci skontaktowania się z Press Glass za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronach www.pressglass.com użytkownik powinien posiadać konto e-mail, tj. adres poczty elektronicznej.

18. W razie sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub stabilności systemu teleinformatycznemu za które ponosi odpowiedzialność PRESS GLASS, a także na żądanie uprawnionego podmiotu prawnego, PRESS GlASS ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług lub ich ograniczenia, w tym również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w zakresie świadczonych przez siebie usług drogą elektroniczną objętych niniejszym regulaminem, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 3
Ochrona danych osobowych użytkowników

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Press Glass w ramach usług określonych niniejszym regulaminem odbywa się w zgodzie z zapisami Polityki Prywatności zamieszczonej na serwisie www.pressglass.com/ aplikacji mobilnej Press Glass Mobile oraz przepisami prawa określającymi podstawy ochronnych danych osobowych.

2. Użytkownik powinien zapoznać się z zamieszczoną na serwisie www.pressglass.com / Press Glass Mobile. Polityką Prywatności.

3. Press Glass oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne w ramach posiadanych przez siebie możliwości prawnych i finansowych w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile.

§ 4
Prawo własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Wszystkie treści zamieszczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.pressglass.com / aplikacji mobilnej Press Glass Mobile korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Press Glass.

2. Wykorzystywanie jakiekolwiek treści zamieszczonej na serwisie www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile bez wyraźnej pisemnej zgody Press Glass, stanowi naruszenie prawa autorskiego oraz własności intelektualnej przysługującego Press Glass i skutkuje odpowiedzialnością cywilno-prawną oraz karną.

3. Użytkownik posiada prawo do korzystania z treści zawartych na serwisie www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile. stanowiących jednocześnie usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, wyłącznie na podstawie ww. regulaminu i tylko w zakresie użytku osobistego.

4. Press Glass informuje, iż znak słowno-graficzny Press Glass zamieszczony na serwisie www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile. lub w korespondencji e-mailowej pomiędzy Press Glass a użytkownikami, podlega ochronie prawnej i jest znakiem zastrzeżonym w Polskim Urzędzie Patentowym.

§ 5
Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych realizowanych przez Press Glass.

2. Użytkownik może składać reklamację pisemnie na adres poczty elektronicznej gdpr@pressglass.com lub pisemnie na adres siedziby Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowej 19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska.

3. W reklamacji należy podać dane osobowe użytkownika pozwalające na jego prawidłową identyfikację oraz jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących nieprawidłowości reklamowanej usługi elektronicznej.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do użytkownika na podany adres poczty elektronicznej przez użytkownika lub wskazany przez niego inny adres korespondencyjny.

§ 6
Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Press Glass, wypełniając obowiązek prawnie na niej ciążący, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje użytkowników usług świadczonych na podstawie ww. regulaminu, o zagrożeniach, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Press Glass podejmuje wszelkie czynności prawne i finansowe, w ramach jej możliwości, w celu zapewnienia ochrony użytkownika serwisu www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile. , jednakże użytkownik może być potencjalnie narażony na zagrożenia, którym nie był w stanie zapobiec oraz zaradzić i są one niezależne i niezawinione przez Press Glass

3. Użytkownik, w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci internetowej jest narażony na różnego rodzaju zjawiska, m.in. złośliwe oprogramowania, rożnego rodzaju aplikacje oraz skrypty niosące za sobą szkodliwe, zabronione prawem, złośliwe czynności oraz działania, mające na celu zaatakowanie systemu teleinformatycznego użytkownika, z którego mogą być wykradane jego dane, w tym dane osobowe użytkownika. Do takich oprogramowań mogą należeć programy śledzące tzw. speware, programy typu trojan, spamy rozsyłające bez zgody użytkownika niezamówioną i niechcianą informację handlową, czy też wyłudzające cenne informacje dla użytkownika np. tożsamość wirtualną, pin do kont bankowych itp.

4. Wskazane jest, aby użytkownik posiadał na swoim urządzeniu elektronicznym, za którego pośrednictwem łączy się z siecią internetową, programy antywirusowe służące do zapewnienia ochrony przed ww. złośliwym oprogramowaniem. Użytkownik powinien regularnie dokonywać za ich pośrednictwem skanowania swojego urządzenia np. komputera czy komórki. Programy te powinny być przez użytkownika stale aktualizowane. Warto również pamiętać o tym, aby użytkownik nie otwierał poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia. Ochronę przed zagrożeniami może również stanowić włączenie tzw. zapory sieciowej – tzw. Firewall, czy też stosowanie szyfrowania transmisji danych za pośrednictwem programów prewencyjnych. Ważną dla użytkownika wskazówką jest również używanie zawsze oryginalnego oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł, w celu zapobiegania potencjalnym zagrożeniom niosącym ww. ryzyko.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2018 r. i jest stale uaktualniany na serwisie www.pressglass.com / aplikacji Press Glass Mobile. , uwzględniając stosowne zmiany przepisów prawnych obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Użytkownik ma prawo utrwalić niniejszy regulamin w dostępny dla niego sposób np. poprzez wydruk.