Polska prapremiera produktu 3D SHAPE GLASS

W dniu 14 września br. podczas dwóch niezależnych imprez branżowych w Polsce firma PRESS GLASS zaprezentowała kilkuset architektom swój nowy produkt – szkło termicznie formowane 3D SHAPE GLASS. Oficjalna międzynarodowa premiera produktu odbędzie się podczas Targów BAU 2019 w Monachium.

3D SHAPE GLASS marki PRESS GLASS to nowe podejście do formowania termicznego szkła z użyciem opatentowanej technologii, która wykorzystuje matryce ceramiczne w miejsce dotychczas stosowanych matryc metalowych. Wydajny proces formowania indywidualnych matryc ceramicznych daje większą swobodę w formowaniu dużych powierzchni składających się z unikatowych tafli szkła.

Możliwość dowolnego formowania tafli 3D SHAPE GLASS to świetna wiadomość dla architektów, którzy w poszukiwaniu nowych kształtów dość często byli ograniczani m.in. możliwościami technicznymi płaskiego szkła. Walory plastyczne szyb 3D SHAPE GLASS pozwalają na większą swobodę w projektowaniu złożonych, oryginalnych i krzywoliniowych form architektonicznych z użyciem szkła.

3D SHAPE GLASS marki PRESS GLASS ma na celu wspieranie światowego trendu architektonicznego, związanego z projektowaniem parametrycznym, w którym coraz chętniej bryły futurystyczne i krzywoliniowe nawiązują do elementów natury. Hasło „New shapes are coming” promujące produkt 3D SHAPE GLASS jest więc zapowiedzią nowego etapu w światowej architekturze, w którym szkło formowane termicznie pozwala w pełni uwolnić trzeci wymiar przeszkleń.

 

3D SHAPE GLASS – GŁÓWNE ZALETY

3D SHAPE GLASS to produkt wypełniający lukę na rynku złożonych form architektonicznych z użyciem szkła, zbudowanych z różniących się geometrycznie elementów. Tworzenie trójwymiarowych płynnie zmieniających się powierzchni szklanych elewacji staje się możliwe, gdy każdą pojedynczą taflę szkła traktujemy i formujemy jako unikalny element większej konstrukcji – większego płynnie zmieniającego się przeszklenia. Na walory estetyczne krzywoliniowego przeszklenia z użyciem szyb 3D SHAPE GLASS wpływa z pewnością możliwość montażu tego rodzaju szyb do konstrukcji nośnej fasady również w systemach mocowań punktowych, co powoduje, że w płaszczyźnie krzywoliniowej fasady utrzymana zostaje czystość szklanej formy.

Warto podkreślić, że oprócz walorów estetycznych szkło 3D SHAPE GLASS charakteryzuje się możliwością uzyskania wyższej izolacyjności akustycznej oraz większej wytrzymałości na obciążenia w porównaniu ze szkłem płaskim.

Szkło 3D SHAPE GLASS może być poddawane również innym procesom, które dodatkowo rozszerzają jego funkcjonalność, m.in.:

– laminowaniu – dzięki temu szkło 3D SHAPE GLASS staje się również bezpieczne,

– zadrukowaniu farbami ceramicznymi (sitodruk, digital print, emalia),

– zespoleniu w postaci szyb zespolonych jedno i dwukomorowych – w wyniku czego szkło zyskuje na izolacyjności termicznej.

3D SHAPE GLASS jest już dostępne w ofercie PRESS GLASS. Maksymalny wymiar tafli to 2500 mm x 3500 mm.

 

Zobacz również ulotkę oraz film o 3D SHAPE GLASS

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o 3D SHAPE GLASS?

Wyślij zapytanie za pośrednictwem formularza.

   

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych- (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) zwaną dalej RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.), art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U.2018.0.917).

  Administrator Twoich danych osobowych

  Administratorem danych osobowych użytkownika jest: spółka Press Glass S.A. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9, 42-262 Nowa Wieś, gmina Poczesna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574 000 74 96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd – zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, zwaną dalej „Administratorem” lub/oraz „Press Glass”

  Jako Administrator Press Glass nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę Press Glass oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych użytkownik może kontaktować się pisemnie pod adresem email: gdpr@pressglass.com lub pisemnie Press Glass S.A. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9, 42-262 Nowa Wieś z dopiskiem „Dane osobowe”.

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  • imię, nazwisko,
  • adres korespondencyjny (zamieszkania),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane osobowe w art. 221 Kodeksu Pracy,
  • IP użytkownika.

  Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

  • w odniesieniu do danych osobowych w postaci adresu IP użytkownika, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego www.pressglass.com, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt użytkownika ww. serwisie – podstawa prawna – art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem spółki Press Glass S.A., za pośrednictwem serwisu internetowego www.pressglass.com, lub aplikacji mobilnej Press Glass Mobile np. przedłożenia informacji handlowej lub promocyjnej prezentowanej użytkownikowi – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b i f RODO,
  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem w celu uczestniczenia przez niego w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę Press Glass w zakresie naboru na wolne stanowisko pracownicze, m.in. za pośrednictwem www.pressglass.com – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu Pracy

  Czas przechowywania Twoich danych osobowych

  Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  W przypadku roszczeń, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z norm prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie, nie dłużej jednak niż 6 lat w zakresie roszczeń cywilno- prawnych, w zakresie roszczeń mających swoją podstawę na mocy przepisów Kodeksu Pracy nie dłużej niż 10 lat, od dnia uzyskania zgody na przetwarzanie, lub wykonania pierwszej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych danego użytkownika.

  Po upływie ww. terminów dane osobowe użytkownika będą usuwane lub poddawane anonimizacji – tj. nieodwracalnemu procesowi szyfrowania danych osobowych, niepozwalającemu w żaden sposób na zidentyfikowanie osoby, której dane osobowe dotyczyły.

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, w tym podmiotom zapewniającym Press Glass wsparcie IT, partnerom handlowym Administratora, firmom świadczącym usługi doradcze m.in. agencjom marketingowym w celu prowadzenia w imieniu Press Glass kampanii reklamowych i promocyjnych, przy czym takie podmioty posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie umowy  z Press Glass i wyłącznie w zakresie określonym taką umową (tzw. umowa powierzenia).

  Użytkownik:

  • ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także w celach analitycznych,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, posiada prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma on od Press Glass swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Może to zrobić na adres Press Glass S.A. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9, 42-262 Nowa Wieś lub na adres e-mail: gdpr@pressglass.com, lub do
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
  • Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, formularze kontaktowe znajdujące się na www.pressglass.com),
  • partnerzy handlowi Administratora.

  Przekazywanie danych poza EOG

  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane poza EOG. W związku z podjętą przez Press Glass współpracą z podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: USA.
  Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom.